Avaimia ammatilliseen kehittymiseen

 

Työnohjaus ja konsultaatio

Työnohjaus

Jatkuvasti kehittyvä ja muuttuva työ on aina sekä haaste että mahdollisuus. Työnohjaus on työstä, omasta työroolista, työnvaatimuksista ja työyhteisöstä nousevien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tutkimista, uudelleen jäsentämistä, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksessa ohjattava mm. pohtii toimintatapoja, suhdettaan työhön, asiakas- ja työtilanteisiin, ammatilliseen kasvuun, työssä jaksamiseen sekä työyhteisössä toimimiseen. Työnohjauksessa pyritään vahvistamaan työntekijöiden osaamista, ammatti-identiteettiä ja tukemaan työyhteisön kykyä avoimeen vuorovaikutukseen ja työn haasteiden reflektointiin.

Työnohjaukseen kuuluu ehdoton luottamuksellisuus ja työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Työnohjaaja ei välitä työnantajalle tietoja työnohjauksessa käsitellyistä asioista, - elleivät ohjattavat sovi tietojen viemisestä eteenpäin. Jokaisella ohjattavalla on myös oikeus valita mitä ja miten työnohjauksessa kertoo asioista. Toisen lähestymistavan kunnioittaminen on peruslähtökohta yhteistyölle.


Konsultaatio

Konsultti toimii asiantuntijana ja asiakkaan tukena auttaessaan häntä tutkimaan ja ratkaisemaan ongelmatilannettaan. Konsultoinnissa etsitään käytännöllisiä ratkaisuja ja toimintavaihtoehtoja. Tavoitteena on näkökulmien ja vaihtoehtojen laajentaminen, oman toimintatavan tarkastelu, joskus päätösten kyseenalaistaminen ja toimintatapojen tarkastelu. Konsultaatiota voidaan käyttää esim. erilaisten kuntoutus- ja tukitoimien arvioinnissa, hoidollisesti vaativien asiakkaiden tilannetta pohdittaessa, haastavissa lastensuojeluprosesseissa tai huostaanoton ja sijaishuollon valmistelussa sekä sijaisvanhemmuuden tukemisessa. Konsultaatio on asiantuntijatyötä, joka voidaan tehdä yksilö-, työpari- tai tiimityönä. Konsultaation tarkoituksena on lisätä työntekijöiden, työryhmien tai verkostojen keinoja, työvälineitä ja jaksamista, jotta he pystyvät työskentelemään haastavissa tilanteissa.

Konsultoinnin tavoitteena voi myös olla

  • tavoitteiden selkeyttäminen
  • tilanteen kartoittaminen ja jäsentäminen sekä siihen liittyvien ilmiöiden havaitseminen, ymmärtäminen ja esiin tuominen
  • ratkaisuehdotusten ja erilaisten vaihtoehtojen esittäminen

Konsultoinnin kesto on yleensä 1-4 tuntia. Tapaamiskertojen määrä riippuu konsultaatiotyön laajuudesta, yleisesti 1-10 krt.


Ammatillisesti ohjautuva vertaisryhmä sijaisvanhemmille

Filantros Oy tarjoaa perhehoidossa olevien lasten sijaisvanhemmille ammatillisesti ohjautuvaa vertaisryhmätoimintaa joko yrityksen tiloissa Kokemäellä tai sovitusti kunnan tarjoamissa tiloissa.

Ryhmässä käsitellään lapsen kasvua, kehitystä ja kiintymyssuhdetta. Muita aiheita ovat esimerkiksi vanhemmuuteen, kasvatukseen, parisuhteeseen ja yhteistyöhön liittyvät asiat. Yhdessä vanhempien kanssa etsitään keinoja jaksamiseen ja arjen sujumiseen. Ryhmän käyttöön tuodaan myös elementtejä mm. ryhmätheraplay-menetelmästä sekä neuropsykiatrisesta valmennuksesta. Näistä menetelmistä poimittujen toimintamallien avulla on mahdollista vahvistaa kiintymyssuhdetta ja turvata lapsen kasvua ja kehitystä. Samalla ne lisäävät vanhempien mahdollisuuksia tukea lasta, jolla on erityisiä tarpeita.

Oheisesta linkistä tarkempi esite toiminnasta: sijaisvanhempien vertaisryhmä