Apua arjen haasteisiin

 

Lastensuojelun avopalvelut

Filantros tarjoaa monimuotoisia lastensuojelun avopalveluita asiakkaan ja palvelun tilaajan tarpeiden mukaan suunniteltuina. Näitä ovat muun muassa vanhemmuuden arviointi, perhearviointi, olosuhdeselvitys, kuntouttava perhetyö, yksilölliset koulunkäyntijärjestelyt sekä erilaiset kuntouttavat ryhmät, kuten esimerkiksi sosiaalipedagogiset hevostoiminnan ryhmät ja ryhmätoiminta biologisille vanhemmille, joiden lapsi on sijoitettu perheen ulkopuolelle.


Vanhemmuuden arviointi lastensuojelussa

Vanhemmuuden arvioinnissa tutkitaan riittävän hyvän ja turvatun lapsuuden ja vanhemmuuden perusedellytysten täyttymistä. Yhdessä perheen ja sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisten kanssa selvitetään lasten ja vanhempien elämäntilannetta. Prosessi muokataan erikseen jokaisessa asiakastilanteessa kyseisen tilanteen tarpeita vastaavaksi. Prosessi sisältää viranomaispalaverit jakson alussa ja lopussa, kirjallisen yhteenvedon ja suositukset sekä vähintään kymmenen asiakastapaamista.


Perhearviointi ja kuntouttava perhetyö

Filantros tarjoaa perhearviointia, jonka tavoitteena on selvittää perheen tuen ja palvelujen tarve sekä sitoutumisen mahdollisuus. Perhearviointi on perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä. Se keskittyy perheen elämään ja keskinäisiin suhteisiin, sekä siihen miten ne vaikuttavat jokaiseen perheenjäseneen.

Perhearviointi tarjoaa järjestelmällisen havainnoinnin, kuvailun ja arvioinnin mallina ja rakenteen, jonka avulla perheen toimintakykyä, vahvuuksia, voimavaroja ja vaikeuksia voidaan kuvata yksityiskohtaisesti ja mahdollisimman objektiivisesti. Se tarjoaa myös menetelmiä, jotka auttavat edistämään perheen keskinäistä vuorovaikutusta.

Lapselle perhe muodostaa hänen kehitystään ja hyvinvointiaan keskeisesti määrittävän ympäristön. On tärkeää, että jokaisen kokemus tulee näkyväksi ja siksi perhearvioinnissa jokainen perheenjäsen toimiikin aktiivisena arvioitsijana yhdessä työntekijöiden kanssa.

Palveluprosessiin kuuluvat perhearviointijakso, kuntouttavan työskentelyn jakso sekä seurantajakso, joita perhearviointijakson voi ostaa myös yksittäin, mutta kuntouttavan työskentelyn jaksoon liittyy aina seurantajakso.

Tarkemmat esittelyt oheisesta linkistä: Perhearviointi ja kuntouttava perhetyö


Yksilölliset koulunkäyntijärjestelyt

Filantros tarjoaa yksilöllisesti suunniteltua koulunkäyntijärjestelyä Filantrosin tiloissa yhdelle tai useammalle oppilaalle kerrallaan. Järjestely voi toimia esimerkiksi ei toivotun käyttäytymisen pysäytysjaksona tai sitä voidaan käyttää välivaiheena osastojakson ja koulun välissä. Yksilöllisen koulunkäyntijärjestelyn pituus määräytyy oppilaan omien tarpeiden mukaan. Yhteistyö koulun ja kodin kanssa on koko jakson ajan tiivistä. Vanhempien sitouttaminen toimintaan on tärkeää, jotta oppilas saa tarvitsemaansa tukea myös kotona. Oppilaan palatessa omaan kouluunsa, on Filantrosin työntekijä mukana viemässä oppilaan kannalta hyväksi todettuja toimintamalleja kouluun, jotta koulunkäynnin sujuminen varmistettaisiin parhaalla mahdollisella tavalla jakson jälkeen. (Katso tarkempi esite oppilashuolto-sivulta.)


Biologisten vanhempien ryhmätoiminta

Filantros tarjoaa ammatillisesti ohjautuvaa vertaisryhmätoimintaa vanhemmille, joiden lapsi on otettu huostaan ja sijoitettu kodin ulkopuolelle. Ryhmässä käsitellään sijoituksen herättämiä ajatuksia ja tunteita ja vahvistetaan omaa vanhemmuutta. Yhdessä pyritään löytämään keinoja oman elämän hallintaan jokaisen omien vahvuuksien avulla.